مجله WIRED
WIRED یک ماهنامه که به صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود. مطالب این نشریه بیشتر در مورد فناوری نوینی که بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست تاثیر گذار هستند، می باشد. دفتر مرکزی این نشریه در سان فرانسیسکو قرار داشته و سال شروع فعالیت آن 1993 می باشد.