مجله Inc
Inc یک هفته نامه آمریکایی است که در مورد کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها مطلب منتشر می کند. این نشریه دو لیست 500 و 5000 از شرکت های خصوصی دارای بیشترین رشد در آمریکا منتشر می کند. این نشریه در سال 1979 راه اندازی شده و دفتر آن در شهر نیویورک می باشد.