10 نرم افزار برتر فرایند سازمانی BPMS متن باز و رایگان
این مطلب براساس بیشترین کاربرد نرم افزارهای BPMS در سال 2019 تنظیم شده است.

1- Bonita soft
www.bonitasoft.com

2- Red Hat JBoss BPM suite
www.redhat.com

3- Alfresco By Activiti
www.alfresco.com

4- Adobe LiveCycle
www.adobe.com

5- ProcessMaker
www.processmaker.com

6- Modelio
www.modelio.org

7- Camunda
camunda.com

8- RunaWFE
runawfe.org

9- Orchestra
orchestra.ow2.org

10- jBPM
www.jbpm.org