سایت مدرسه مدیریت فرایند
یک سایت منبع و آموزشی در رابطه سیستم های فرایند سازمانی (BPMS) که اطلاعات آموزشی به همراه چند محصول و خدمت در آن ارائه می شود.