سایت Regular Expressions 101
سایتی برای تولید و آزمایش عبارات با قاعده (regular expressions) که امکان آزمایش صحت این عبارات را در زبان های مختلف فراهم می کند.