انیمیشن رنگو (Rango)
این فیلم یک انیمیشن زیبا است که مفاهیم زیر را به مخاطب می رساند:
- مسیر زندگی بدون هماهنگی با ما تغییر می کند لذا برای بروز هر تغییری آماده باش.
- برای توسعه هدف خود، باید اعتماد جامعه را به دست آوریم.
- بعد از به دست آوردن اعتماد جامعه پیرامون خود، در بسیاری موارد درخواست های ما بدون مقاوت پذیرفته می شود. 
- بسیاری از افراد پیرامون ما آن چیزی که نشان می دهند نیستند. توانایی افراد در کارزار عمل مشخص می شود. 
- ایجاد هراس در جامعه راهی برای پیشبرد اهداف یک دسته از افراد هست. این افراد با ایجاد جو روانی جامعه را به سمت منافع خودشان سوق می دهند. 
- کسی که می خواهد مورد توجه قرار بگیرد و هدف خودش را پیش ببرد باید توجه دیگران را جلب کند. صرفا با کارهای عادی نمی توان توجه دیگران را جلب کرد بله باید رفتار یا عمل فرد تا حدی با وضعیت عادی تفاوت داشته باشد.
- برای انجام کارهای بزرگ اول باید از خودشناسی شروع کرد. فقط کسانی که خودشان را خوب می شناسند توانایی تغییر در محیط و جامعه را خواهند داشت.
- نتایجی که از انجام کار به صورت تیمی به دست می آید قابل مقایسه با نتایج کار فردی نبوده و در سطح بالاتری قرار دارد به صورتی که می تواند باعث تحول در یک جامعه شود.