فیلم Inside out
رفتارهای انسان ناشی از احساسات درونی نسبت به اتفاقاتی هست که پیرامون آن فرد روی می دهد. هر وقت نزدیکان فرد، کار او، همسایه ها، دوستان، جامعه و ... تاثیرات مثبتی بر او داشته باشند به تدریج فرد نیز مثبت گرا شده و رفتارهایی را در پیش می گیرد که ناشی از این مثبت گرایی است و عکس این قضیه هم صادق است.

در این فیلم نمایش این رفتارها در شخصت اصلی داستان یعنی دختر خانواده تا حدودی نمایش داده شده است. رفتار دختر با تغییرات پیرامون خود تغییر کرده و واکنش های مثبت و منفی از او بروز می کند. البته طبق معمول صنعت فیلم سازی سعی شده تا بحران های ایجاد شده در داستان بیشتر نمایان شوند تا داستان یک کشش در ذهن مخاطب ایجاد نموده و هیجانی را برای دیدن تا پایان ایجاد کند.

نمایش بروز رفتارها به صورت شخصیت در مغز انسان روش خلاقانه ای است که در این فیلم از آن استفاده شده و به نوعی درک از فیلم برای مخاطبین در رده های سنی مختلف ساده تر کرده است اما یک نکته وجود دارد که بروز رفتارها واقعا در ذهن انسان به تا این اندازه هم ساده نبوده و مجموعه ای از عوامل باعث بروز یک رفتار می شوند که گاهی اوقات یافتن عامل اصلی به راحتی امکان پذیر نبوده و حتی خود فرد هم ممکن است دلیل بروز رفتارهای خویش را نداند.

نکاتی که در مورد این فیلم می توان به صورت ویژه به آنها اشاره کرد شامل موارد زیر است:

- تداخل در فعالیت رفتارها (موجودهای در مغز) در ابتدای کار که به تدریج با آشنا شدن گروه با یکدیگر تا حدی رفع می شود.
- غیر قابل پیش بینی بودن برخی از رفتارها باعث می شود تا تداخل در کار گروهی ایجاد شود و چالش هایی جدید ایجاد شود.
- موفقیت ها بیشتر در تعامل به دست می آیند اما گاهی اوقات رفتارها دست به کارهای فردی شجاعانه و ورای توانایی خود می زنند که باعث یک موفقیت یا باز شدن پنجره ای جدید به دیدگاه فرد می شود.
- تقریبا هیچ رفتاری به تنهایی عمل نمی کند و معمولا رفتارهای ناشی از عمل کردن چند شخصیت در داستان می باشد که پیچیدگی رفتارها را تا حدی نشان می دهد.
- مبحث اختیار به خوبی در داستان نشان داده نشده و تاحدی شخص اول داستان از اختیار در بروز رفتار برخوردار نیست.