آموزش ویدیویی طراحی ساده یک خودرو
در این ویدیو به طراحی یک خودرو به روش ساده آموزش داده می شود. رعایت ابعاد و تناسب آنها مساله مهمی است که در این آموزش با روشی ساده به آن پرداخته شده است.